ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη του Δικτύου δραστηριοποιούνται σε τέσσερις τομείς που υποστηρίζονται από θεματικές ομάδες εργασίας

Καθαρισμοί ακτών

Οι οργανισμοί και οι φορείς που πραγματοποιούν εθελοντικούς καθαρισμούς για την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση με στερεά απορρίμματα μπορούν να ωφεληθούν από την υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σταθερή βάση.

Με τη φροντίδα της ομάδας, όλα τα μέλη του Δικτύου χρησιμοποιούν κοινό πρωτόκολλο καταγραφής απορριμμάτων στους παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, συλλέγοντας επιστημονικά δεδομένα για την παρακολούθηση (monitoring) των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Πέρα από την ανάληψη ίδιων δράσεων, υλοποιούν, επίσης, κοινές δράσεις καθαρισμού με συμβολικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Πλαστικά μίας χρήσης

Η μείωση ή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς αποτελούν ζητήματα με αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική ατζέντα. Οι εργασίες της ομάδας στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στον περιορισμό της ρύπανσης από τα θαλάσσια απορρίμματα, ειδικά από τα πλαστικά μίας χρήσης, υπενθυμίζοντας τη δύναμη που έχουν οι ίδιοι, ως καταναλωτές, στην επιλογή βιώσιμων προϊόντων και την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής με λιγότερο πλαστικό.  

Γαλάζια Οικονομία

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει καίρια στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικολογική  βιωσιμότητα και ενίσχυση της καινοτομίας.

Σε μια χώρα όπου ο ρόλος της θάλασσας είναι ζωτικός, η  γαλάζια οικονομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και να υποστηρίξει ευκαιρίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη θαλάσσια και παράκτια οικονομία.

Θεσμικές αλλαγές και lobbying

Τα προβλήματα της χώρας μας δεν είναι μοναδικά. Τα μοιραζόμαστε με άλλους λαούς στο «κοινό μας σπίτι» τη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Χρειαζόμαστε πληρέστερο νομοθετικό πλαίσιο, κοινές πολιτικές αλλά και μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην καθημερινότητα.

Η Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ), ο περιβαλλοντικός πυλώνας της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, στοχεύει να επιτύχει ή να διατηρήσει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η ομάδα επέλεξε να ασχοληθεί με το χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής D10 «Θαλάσσια απορρίμματα».

Η Ελλάδα, μόλις τον Δεκέμβριο του 2017, ενέκρινε το πρόγραμμα μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής των θαλασσίων υδάτων. Η ΟΠΘΣ αποτελεί και τη σύνδεση με το Στόχο 14 «Ζωή στο Νερό» των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ που αφορά στην προστασία και χρήση με βιώσιμο τρόπο των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιδίωξη της ομάδας είναι να συμβάλει στην επίτευξη πληρέστερου νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών, καθώς και στη μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην καθημερινότητα, υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις και προτεραιότητες με χρονοδιάγραμμα.

Close Menu