Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Tο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ως Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνεπή δράση 25ετίας και χιλιάδες υποστηρικτές, έχει καταφέρει να προωθήσει τις αρχές της βιωσιμότητας, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Οργάνωση υλοποιεί διαχρονικά πανελλαδικές εκστρατείες, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με παροχή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, μαθητικούς διαγωνισμούς και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις για μαθητές, διοργανώνει διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, καλοκαιρινά εθελοντικά προγράμματα και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και συμμετοχικές δράσεις για διαβούλευση τοπικών φορέων και πολιτών με ετήσια συμμετοχή άνω των 3.000 πολιτών.

Στόχος της Οργάνωσης είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης συνείδησης και συμπεριφοράς, η ενθάρρυνση αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων και γενικότερα των κοινωνικών εταίρων, η προώθηση της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος στην κατεύθυνση της αειφορίας και η εφαρμογή καλών παραδειγμάτων και λύσεων αειφόρου ανάπτυξης.

Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στις μη βιώσιμες πρακτικές και πολιτικές, πιέζει για λύσεις σε συνεργασία με τους πολίτες και επεξεργάζεται προτάσεις για τη βιωσιμότητα.

Close Menu