Κοινωφελές Ίδρυμα
Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ελληνική διασπορά με άξονες τη θάλασσα, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Η δραστηριότητά του απαντά στις προτεραιότητες της κοινωνίας των πολιτών, με έμφαση σε τέσσερις θεματικές περιοχές:

  • Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στην καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς
  • Την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Την ενίσχυση κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων, με τους προσφορότερους τρόπους.
  • Την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς σε κοινές δράσεις, ενώ υποστηρίζει επίσης δράσεις άλλων οργανισμών στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντός του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ζωτικά ζητήματα για την Ελλάδα και, μέσα από αποδοτικές συνεργασίες, να επιφέρει μεγαλύτερες και ταχύτερες αλλαγές από εκείνες που θα μπορούσε να επιφέρει λειτουργώντας αφ΄εαυτού.

Close Menu